PENZTARGEPEM.HU BLOG

Egy fontos határidő a pénztárgép tulajdonosok életében – Éves felülvizsgálat

Marjai Brigitta
Marjai Brigitta
2018.10.01 10:10

Cikkünk összefoglalja, hogy mi is az az éves felülvizsgálat, ki és hogyan végzi és miért fontos, hogy időben elvégeztessük.

Mi az az éves felülvizsgálat?

Az éves felülvizsgálat a pénztárgép szervizes és szoftveres átvizsgálása, mely 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 48.§.  évente kötelező minden pénztárgép esetében. Az online pénztárgépek felülvizsgálatát olyan szerviz végezheti, amely szerepel a NAV nyilvántartásában, műszerésze érvényes műszerész igazolvánnyal valamint plombanyomóval rendelkezik. A felülvizsgálat során a műszerész ellenőrzi az üzemeltetés körülményeit, a pénztárgép működését (nyomtató, kijelzők, billentyűzet), próbanyugtákat készít ezzel ellenőrizve, hogy a nyugták tartalmilag és formailag megfelelnek-e az előírásoknak, valamint ellenőrzi, hogy a pénztárgép AEE egységén a legfrissebb szoftver van-e telepítve. Az éves felülvizsgálat egyik lefontosabb feladata, hogy kiszűrje az esetleges illegális beavatkozásokat az online pénztárgép működésébe.

Miért szükséges a felülvizsgálat?

A pénztárgépek kötelező éves felülvizsgálatát NGM rendelet írja elő, elmulasztása vagy késedelmes elvégeztetése esetén a NAV mulasztási bírságot szab ki. Az online pénztárgépek felülvizsgálatának elvégeztetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Az esetleges bírság elkerülésén túl a pénztárgép felülvizsgálata azért is fontos, mert így kiszűrhetjük a mindennapos használatot nem befolyásoló hibákat, melyekre másképpen nem derülne fény.

Mikor kell elvégezteti felülvizsgálatot?

Az éves felülvizsgálatot az első üzembehelyezést követő 365 napon belül, majd a továbbiak során az utolsó éves felülvizsgálatot követő 365 napon belül kell elvégeztetni. A pénztárgép a határidő lejárta előtt 30 nappal figyelmeztető üzenetet küld napnyitás előtt, így a rendszeres használatban lévő pénztárgép felülvizsgálatáról nem tudunk megfeledkezni. A jogszabály a szüneteltetett pénztárgépekkel sem tesz kivételt, így az éves felülvizsgálatot határidő lejárta előtt kötelező elvégeztetni abban az esetben is, ha a gépet éppen huzamosabb ideig nem használjuk.

Hol kell elvégezni az éves felülvizsgálatot?

A 2016. április 2.-án hatályba lépett 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet, mely a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet módosítja, valamint egészíti ki, 3 b) pontja kimondja, hogy a felülvizsgálatot végző műszerésznek ellenőriznie kell, hogy a pénztárgép működési körülményei megfelelnek-e a jogszabálynak. Ez a pont csak abban az esetben tud teljesülni, amennyiben az online pénztárgép felülvizsgálatát az üzemeltetési helyén végzik. Az a szerviz, amely az üzemeltetés körülményeiről úgy nyilatkozik, hogy nem győződik meg róla személyesen, súlyos vétséget követ el.

A felülvizsgálat lépésről lépésre:

  1. a szervizjogosultság igazolása

Szerviz tevekénységet online pénztárgépen kizárólag a NAV nyilvántartásában szereplő érvényes műszerészigazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze végezhet. Az üzemeltető vagy képviselője jogosult a műszerészigazolvány bemutatását kérni. Mivel a felülvizsgálat során készülő adatlapot és a naplóbejegyzést is ellen jegyeznie kell az üzemeltetőnek vagy képviselőjének, így javasolt, hogy az aláíró személy a felülvizsgálat során legyen jelen.

  1. Az üzemeltető és pénztárgép beazonosítása

A műszerész ellenőrzi, hogy a pénztágép üzemeltetőjének neve, székhelye, adószáma, a gép üzemeltetési helye egyezik a nyugta fejlécén szereplő adatokkal. Ellenőrzi, hogy a pénztárgép AP száma ki van-e helyezve egy, az ügyfél által is jól látható helyre. Ellenőrzi a pénztárgép napló meglétét, amennyiben a naplót nem tudják a műszerész rendelkezésére bocsájtani, úgy a felülvizsgálat nem kezdhető meg, az ilyen esetről jegyzőkönyvet kell készíteni.

  1. Szemrevételezéses vizsgálat

A pénztárgép burkolatának, burkolatát lezáró plombának az ellenőrzése tartozik ide elsősorban. A műszerész meggyőződik róla, hogy a gépen nem utal semmi illetéktelen és nem dokumentált felbontásra (annak a műszerésznek a plombája van a gépen, aki az utolsó naplóbejegyzést tette, nincsen az AEE-t tartalmazó egységen, törés, hézag, nyílás stb.).

  1. A pénztárgép működésének és működési körülményeinek vizsgálata

A műszerész ellenőrzi, hogy a pénztárgép működőképes, megfelelően működik a billentyűzet, a kezelői- és a vevőkijelző és a nyomtató.

 

A műszerész ellenőrzi a bizonylatok tartalmi és formai megfelelőségét, melyhez próbanyugtákat készít az alábbiak szerint:

Első nyugta:

– Egy darab 1 Ft-os tétel az A00 forgalmi gyűjtőben

– Bizonylat megszakítása

Második nyugta:

– Egy darab 1 Ft-os tétel a B00 forgalmi gyűjtőben

– Egy darab 1 Ft-os tétel a C00 forgalmi gyűjtőben

– A másodikként bevitt tétel (1 Ft a C00-ban) sztornózása.

– Nyugta lezárása, fizetőeszköz: készpénz

 

Amennyiben a pénztárgép beállításai nem teszik lehetővé a fenti tételek beütését (pl. nincs nyitott árral beállított gyűjtő), a műszerész a vizsgálatot alkalmasan választott tételek beütése alapján végezze el úgy, hogy a bizonylatok ne dokumentáljanak tényleges bevételt.

A műszerész meggyőződik róla, hogy a pénztárgép a bizonylatokon a helyes gyűjtőket tüntette fel, és dokumentálja a két kiadott nyugta sorszámát és a rá nyomtatott NAV ellenőrző kódokat. Probléma (rendellenesség) észlelése esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek szervizpéldányához csatolni kell a kiadott bizonylatokat. Ha nem merült fel probléma, a kiállított bizonylatokat javasolt a pénztárgépnaplóhoz tűzni.

 

A felülvizsgálat során a műszerész ellenőrzi a pénztárgép AEE egységén futó szoftver verzióját. Amennyiben a pénztárgépen nem a legfrissebb szoftververzió fut, azt dokumentálni kell a PTGTAX adatlapon.

 

A felülvizsgálat során a szerviz munkatársának meg kell győződnie arról, hogy a pénztárgépen tárolt naplóállományok kiolvashatóak, valamint, hogy a pénztárgép az adatokat a NAV részére megfelelően elküldi. Amennyiben a pénztárgép a naplófájlokat nem tölti fel ellenőrizni kell, hogy adatkapcsolat létesítésére képes-e a gép, probléma esetén a felülvizsgálat nem tekinthető elvégzettnek a hiba elhárításáig.

 

 

  1. A pénztárgép plombájának megbontásával járó vizsgálat

Az online pénztárgép burkolatának megbontása után a műszerész szemrevételezéssel vagy kiszereléssel megvizsgálja az AEE egységet, annak gyári állapotát. Amennyiben a burkolaton látható olyan törés vagy nyílás található, amely az AEE egység felbontására vagy manipulálására utal, azt dokumentálni kell. Az AEE akkumulátorának ellenőrzése után amennyiben szükséges cseréli.

  1. A felülvizsgálat lezárása

A műszerész a felülvizsgálat elvégzése után a pénztárgép burkolatát visszazárja és saját plombanyomójával leplombálja. A műszerész a pénztárgépet üzemszerű működésre kész állapotba hozza, bekapcsolja, meggyőződik róla, hogy megfelelően működik és átadja az üzemeltetőnek. Az üzemeltető részéről jelenlévő személyt a felülvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell.

  1. Az éves felülvizsgálat dokumentálása

Az éves felülvizsgálatot a naplóban és a felülvizsgálati adatlapon is dokumentálni kell, a későbbiekben az adatlapot a naplóban kell tartani, így azt célszerű odarögzíteni.

 

Amennyiben a felülvizsgálat során a műszerész olyan munkálatokat is végez, melyek nem képezik részét a felülvizsgálatnak, azokat is rögzíteni kell a pénztárgépnaplóban.

 

A műszerész köteles jegyzőkönyvet felvenni az alábbi esetekben:

- a pénztárgép nincs szabályosan plombálva vagy a plombálás és a pénztárgépnapló bejegyzései között ellentmondás van

- a pénztárgépnaplóba bejegyzett valamely adat valótlansága alaposan feltételezhető, - a pénztárgépnapló nincs az üzemeltetési helyen, vagy

- az éves felülvizsgálat megkezdése előtt vagy az alatt rendellenesség, illetéktelen beavatkozás nyoma észlelhető (pl. a pénztárgép az előírástól eltérő bizonylatot állít ki; az AEE burkolata sérült)

- az üzemeltető vagy a részéről jelen lévő személy nem ismeri el a műszerész valamely bejegyzését a pénztárgépnaplóba (megtagadja az aláírást)

A jegyzőkönyvet az üzemeltető részéről jelenlévő személlyel alá kell iratni, egy példányt részére át kell adni, egy példányt pedig a szerviznek kell megőrizni.

  1. Adatszolgáltatás szerviz részéről

A felülvizsgálat során tapasztaltakat a szerviz munkatársának jelentenie kell a NAV felé PTGTAX nyomtatványon. Amennyiben jegyzőkönyvezett rendellenességet tapasztalt a felülvizsgálat során azt 3 napon belül jelenteni köteles a hatóság felé szintén PTGTAX nyomtatványon.

 

  1. Az online pénztárgép üzemeltetője részére adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a műszerész bejegyzésének ellenjegyzését megtagadja. Ebben az esetben a műszerésznek jegyzőkönyvet kell felvennie, az üzemeltetőnek pedig 15 napon belül a PTGTAX nyomtatványon jeleznie kell az esetet a NAV felé.

 

Mi az a felülvizsgálati matrica és miért van rá szükség?

A felülvizsgálat elvégzésének tényét a forgalmazó egy egyedi sorszámmal rendelkező matricával igazolja, melyből két darab van. A műszerész a felülvizsgálat elvégzése után elhelyez egy matricát s pénztárgép belsejében és egyet plombálás után a pénztárgép külső házán. A matrica megvásárlásával vásároljuk meg, hogy a gépünk a forgalmazó felé a szükséges rendszerfelügyeleti és szoftverfejlesztési díjakat megfizette. A matricák hiányában a forgalmazó megtagadhatja a pénztárgép átszemélyesítését, illetve csak külön díj ellenében hagyja jóvá.

Mennyibe kerül az éves felülvizsgálat?

Az online pénztárgépek felülvizsgálatának díja nem hatóságilag meghatározott, így az árak szervizenként eltérőek lehetnek. A felülvizsgálat díja három tételből tevődik össze, melyek a munkadíj, a hologramos matrica és a kiszállási díj. Ezek közül egyedül a felülvizsgálati matrica csomag, melynek díját a forgalmazó határozza meg.

 

Mindent összevetve a pénztárgép felülvizsgálat anyagi erőforrást és időt vesz igénybe vállalkozó részéről, de a pontos és szabályszerű felülvizsgálat elvégeztetése sok későbbi kellemetlenségtől kímélhet meg bennünket.

 

Az online pénztárgép felülvizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel vagy időpontegyeztetés céljából keressen bennünket telefonon +36 1 382 7066